Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Język angielski
Do matury zostało już tak niewiele, że o długim i systematycznym przygotowaniu nie ma co marzyć. Trzeba jak najlepiej wykorzystać czas, który pozostał. Jak to zrobić?
O pomoc poprosiliśmy Pawła Pikusa,
prowadzi zajęcia w Centrum Edukacji Edusfera.pl
 
ZAKRES MATERIAŁU:
 

Jaką wiedzę musisz posiadać?

 
Słownictwo (poziom podstawowy i rozszerzony):

Słownictwo, które musisz opanować do egzaminu maturalnego zostało podzielone na piętnaście grup tematycznych:

 

• Człowiek
• Dom
• Szkoła
• Praca
• Życie rodzinne i towarzyskie
• Żywienie
• Zakupy i usługi
• Podróżowanie i turystyka
• Kultura
• Sport
• Zdrowie
• Nauka i technika
• Przyroda
• Państwo i społeczeństwo
• Kultura krajów angielskiego obszaru językowego

 

Wszystkie grupy są jednakowo ważne, słownictwo z każdej z nich może ci się okazać przydatne na maturze. Zostają ci więc 4 dni na powtórzenie każdej z grup.  

 

Gramatyka (poziom podstawowy i rozszerzony):

Chociaż zadania maturalne są konstruowane tak, by w pierwszej kolejności sprawdzać komunikatywność i umiejętności radzenia sobie w tzw. „sytuacjach z życia wziętych”, zaniedbanie znajomości choćby podstawowych i najważniejszych struktur gramatycznych, może tą komunikatywność znacznie ograniczyć, co zazwyczaj idzie w parze z mizernym wynikiem na egzaminie. Toteż warto powtórzyć sobie podane poniżej struktury gramatyczne, (podane w kolejności od najważniejszych po mniej ważne).

 
I - III tydzień:
 • Zdania oznajmujące i pytające w czasach:
Present Simple
Present Continuous

Present Perfect    

Present Perfect Continuous

Past simple & Past continuous;

Used to; be / get used to, would (rozszerzony)

Past perfect;
Past Perfect Continuous (poziom rozszerzony)

Future Simple & Future Continuous;

Future Perfect & Future Perfect Continuous (rozszerzony)
to be going to
future time clauses;
 

IV tydzień:

 • Strona bierna w czasach gramatycznych (simple present, simple past, present perfect, simple future, past perfect); Strona bierna z czasownikami modalnymi, causative have(rozszerzony); zdania z dwoma dopełnieniami
 • Mowa zależna (twierdzenia, pytania i rozkazy) z czasownikami say, tell, ask, następstwo czasów; zdania z różnymi czasownikami wprowadzającymi, typu accuse, deny, itp. (rozszerzony), zdania nie wymagające zmiany czasów (rozszerzony);

V tydzień:

 • Tryby warunkowe I, II i III; tryb warunkowy mieszany (rozszerzony);
 • Czasowniki modalne – wyrażanie teraźniejszości i przyszłości; wyr. przeszłości (rozszerzony);

VI tydzień:

 • bezokolicznik + „to” ( np. It’s hard to find), bezokolicznik bez „to” (np. She should be), forma „–ing” czasownika (np. It’s no use waiting for her.);
 • Zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie, wyrażenia typu: If only, I wish, I’d rather, It’s high time, suppose, etc. (rozszerzony)  

VII tydzień:

 • Przedimki: nieokreślony a/an, określony the; brak przedimka (przedimek zerowy);
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilościowe typu little, some, much/many etc.; rzeczowniki mające tylko formę liczby pojedynczej lub mnogiej (rozszerzony)
 • Zdania względne z which, who, where, whose, what, that itp. (relative clauses), niedefiniujące i definiujące;
 • Przymiotniki I przysłówki, stopniowanie;

VIII tydzień:

 • Zdania okolicznikowe celu, przyczyny, skutku, przyzwolenia;
 • Konstrukcje porównawcze z wyrażeniami: as…as, both…, bigger than, the biggest, more and more, the same (number) as...,  itp.;
 • Question tags, np. You take credit cards, don’t you?;
 • Inwersja stylistyczna (rozszerzony)
 
Jakie umiejętności musisz posiadać?
 
POZIOM PODSTAWOWY:
 

1. Egzamin ustny:

Zadanie 1
 • Praktyczne posługiwanie się językiem sytuacyjnym i funkcjonalnym
 • Interakcja z egzaminatorem
 • >Opisywanie wydarzeń
 • Dyskusja w sprawach codziennych np. Co podamy na obiad?
 • Uwzględnianie w odpowiedzi wszystkich elementów zawartych w poleceniu
 
Zadanie 2
 • Umiejętność opisywania sytuacji, przedmiotów i osób
 • Wyrażanie własnej opinii na proste tematy np. Jak powinny być podzielone obowiązki domowe między członków rodziny?
2.  Egzamin pisemny:
 • Stwierdzenie czy tekst zawiera określone informacje
 • Oddzielenie faktów od opinii
 • Rozwiązywanie testów typu: prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, dobieranie
 • Wypowiadanie się w określonej formie z zachowanym limitem słów (list), uwzględniając treści zawarte w poleceniu
 
POZIOM ROZSZERZONY:

1.      Egzamin ustny:

Zadanie 1
 • Opis/prezentacja materiału stymulującego
 • Interpretacja zawartych informacji pod kątem polecenia
 • Wyrażanie i uzasadnianie własnej opinii
Zadanie 2
 • Zaprezentowanie około trzyminutowej wieloaspektowej wypowiedzi na ważny społecznie temat np. Jakie są skutki bezrobocia i jak można im zapobiegać?
 • Uzasadnianie i obrona własnej opinii
2.     
 • Rozpoznawanie i samodzielne tworzenie struktur leksykalno-gramatycznych
 • Wypowiadanie się w określonej formie z zachowanym limitem słów uwzględniając treści zawarte w poleceniu i spełniając kryteria określone na str.29-32 Informatora
 • Określanie głównej myśli tekstu
 • Stwierdzenie czy tekst zawiera określone informacje
 • Oddzielenie faktów od opinii
 • Rozwiązywanie testów typu :P/F, wielokrotnego wyboru, dobieranie

ZADANIA TRUDNE/KŁOPOTLIWE:

W oparciu o opinie maturzystów i wyniki z ostatnich matur, można wyszczególnić parę typów zadań, które sprawiają kłopoty zdającym.

1.

Szczególnie kłopotliwe okazują się zadania wymagające od zdającego wyszukania w tekście szczegółowych informacji: zadania typu prawda/fałsz, dobieranie i test wyboru.

Na poziomie rozszerzonym kłopotliwe mogą okazać się zadania, które wymagają od zdających nie tylko zrozumienia głównej myśli nagrania ale także skupienia się na szczegółach. Często też podawane są odpowiedzi, które nie mają być wykorzystane, co skutecznie zwiększa poziom trudności zadania. Jeśli chodzi o treść, to zadania na poziomie rozszerzonym często naszpikowane są słownictwem fachowym z danej dziedziny, co wymaga od zdającego znajomości wielu słówek.  

2.

Podobnie jak w przypadku rozumienia ze słuchu, najwięcej trudności sprawiają zadania typu dobieranie i test wyboru. Wymagają wyszukania szczegółowych informacji i, co za tym idzie, poprawnego zrozumienia całości tekstu. Często trudności pojawiają się w określeniu rodzaju danego tekstu, czy jest to np. artykuł z gazety, z czasopisma popularnonaukowego, jaki to rodzaj tekstu literackiego itp.

Na poziomie rozszerzonym pojawiają się dodatkowo dystraktory – odpowiedzi nie mające związku z treścią tekstu. Podstawowa trudność polega na tym, że często zawierają one słowa i zwroty występujące w tekście i mające pozorny z nim związek. Wymaga to od zdającego precyzyjnego zinterpretowania treści tekstu i wykluczenia błędnych odpowiedzi.

3. Wypowiedź pisemna:

Poziom podstawowy – największe trudności sprawia dłuższa forma użytkowa, czyli list. Często zdający zapominają o poprawnym rozpoczęciu i zakończeniu listu. Kolejnym problemem, który się tu pojawia, są umiejętności językowe zdających, zarówno w zakresie bogactwa, jak i poprawności językowej. To właśnie duża liczba błędów gramatycznych i leksykalnych powoduje, że egzaminatorzy mają problemy z poprawną interpretacją odpowiedzi, co automatycznie przekłada się na ilość zdobytych punktów.

Na poziomie rozszerzonym najtrudniejsze okazuje się rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych. Do najtrudniejszych zadań należy przetwarzanie podanych struktur, czyli parafrazowanie np.: Do you mind if I try this sweater on? Do you have any objection to my trying this sweater on?

Problemy sprawia też słowotwórstwo, np.: […] most cats can (DRAW) withdraw, or retract, their claws.

4.   Wypowiedź ustna:

Podstawową trudnością w tej części egzaminu jest poprawność i adekwatność stosowanych przez zdającego fraz, słów i zwrotów do zadania egzaminującego. Najwięcej problemów zdający mają z relacjonowaniem i negocjowaniem. Brak znajomości odpowiednich zwrotów i związany z tym stres są główną przyczyną słabych zdobyczy punktowych. Warto więc dobrze powtórzyć sobie słownictwo i użyteczne zwroty, potrzebne podczas udzielania lub uzyskiwania informacji oraz negocjowania w różnych sytuacjach. 

błędy w interpunkcji i ortografii,

brak znajomości słownictwa umożliwiającego komunikatywne przekazanie wiadomości,

błędna interpretacja czasów gramatycznych, szczególnie Present Perfect vs. Past Simple; różnicy pomiędzy czasami prostymi (simple) i ciągłymi (continuous), oraz innych struktur gramatycznych;

2.Rozumienie ze słuchu:

-zbytni pośpiech, wyłączenie się po pierwszym wysłuchaniu tekstu, brak sprawdzenia poprawności odpowiedzi przy drugim wysłuchaniu,

-błędna interpretacja informacji w nagraniu, zdający zapominają, że najważniejsze jest to co na dany temat mówi osoba w nagraniu,

-nastawienie się na odpowiedź przed wysłuchaniem nagrania,

-skupienie się na znajdowaniu podobieństw pomiędzy wypowiedziami, a nie na różnic,

3.Rozumienie tekstu czytanego:

-zakładanie z góry, że odpowiedź, w której pojawiają się te same słowa, co w tekście jest poprawna,
-pochopny wybór odpowiedzi, nieumiejętność wyselekcjonowania głównej myśli od pobocznych,

4.     

-niekompletne przekazanie wymaganych informacji, np.: opisanie wrażeń z pobytu bez podania powodu itp.,

-niekomunikatywne przekazanie informacji, zakłócenie przekazu przez błędy gramatyczno-leksykalne, np.: złe użycie czasu, przyimków, brak zwrotów sugerujących prośbę, obietnicę; brak form pytających, np.: London expensive? How much house in London?;

-pomijanie wstępu i zakończenia, adekwatnego do danej wypowiedzi (listu, pocztówki, itp.),
-przekraczanie limitu słów,

-na poziomie rozszerzonym, zbytnie uogólnienie aspektów tematu (rozprawki, recenzji, itp.) lub zbytnie skupienie się na jednym z aspektów i pominięcie pozostałych,

-niezrozumienie tematu, np. zrecenzowanie książki zamiast wymaganego czasopisma, itp. lub wybranie złego rodzaju rozprawki, nie uwzględnienie stanowiska strony przeciwnej, itp.

5.Wypowiedź ustna:

-Błędne zinterpretowanie polecenia zadania egzaminacyjnego, złe dobranie zwrotów i wyrażeń pomocnych w przeprowadzeniu rozmowy,
-Brak optymalnego wykorzystana czasu dostępnego na przygotowanie, tj. zebranie słownictwa i zwrotów, zastanowienie się nad formą gramatyczną, czasem, w którym przeprowadzana będzie rozmowa,

-Brak płynności wypowiedzi, ubogi zasób słownictwa wykorzystanego podczas rozmowy,
-Brak odniesienia do każdego z elementów materiału stymulującego (na poziomie rozszerzonym),

-Niepełne przekazanie informacji, odpowiadanie pojedynczymi słowami, niekomunikatywność zdającego;

JAK SIĘ UCZYĆ?

Niestety w nauce nie ma cudów. Jeśli chcesz opanować materiał, najważniejsze są powtórki, a te wymagają wiele czasu. Więc uzbrój się w cierpliwość i systematycznie powtarzaj porcje materiału, którą przeznaczyłeś/łaś na dany okres. Jeśli czujesz, że nie wyrabiasz się z materiałem, nie ma też sensu uczyć się zbyt intensywnie, gdyż może to spowodować, że opanowanie jednej partii materiału spowolni uczenie się kolejnych. Wybierz najważniejsze rzeczy do powtórki i skup się na jak najefektywniejszym ich powtórzeniu.

Większość osób zaczyna od powtórzenia tych części materiału, w których czują się najpewniej, na sam koniec zostawiając te bardziej kłopotliwe. To daje im poczucie pewności, że są partie materiału, w których są „mocni”. Są też tacy, którzy wybierają trudniejsze zagadnienia na początek, kiedy mają więcej sił na naukę, a na końcu, jeśli czas pozwoli, powtarzają łatwiejsze rzeczy. Zastanów się, które podejście jest ci bliższe, w którym czujesz się pewniej.

Jeśli chodzi o struktury gramatyczne, najlepiej ćwiczyć je w zdaniach. Wkuwanie regułek na pamięć jest stratą czasu. Dobrze jest odnieść kontekst zdania do „Ja”, do naszego własnego środowiska. Możemy zastanawiać się, co powiedzielibyśmy w konkretnej sytuacji, jakiego zwrotu użylibyśmy, gdybyśmy musieli porozumieć się po angielsku, itp. Jednak to nie wystarczy – dany zwrot czy konstrukcję trzeba powtórzyć parę lub więcej razy, by została na dłużej w pamięci.

To samo dotyczy słówek. Jeżeli raz „wryjesz na pamięć" kilkadziesiąt słówek, nie zostaną one długo w głowie. Najlepiej kojarzyć słowa z sytuacją, zapamiętywać je w kontekście. I ciągle do nich wracać ... Inaczej po pewnym czasie odkryjemy, że po głowie plączą nam się słowa w obcym języku, których znaczenia nie pamiętamy albo mamy je na końcu języka ale jakoś nie możemy sobie ich przypomnieć. Doskonalą formą powtarzania nowych słówek jest ich nagrywanie na magnetofon, z pozostawieniem przerwy na poprawną odpowiedź. Dzięki dużej mobilności urządzeń typu telefon z dyktafonem czy też ipod, zyskujemy bardzo użyteczną technikę, dzięki której możemy powtarzać słówka wciągu całego dnia, nie tylko w domu.    

Jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstów czytanych, najlepszą pomocą jest dużo słuchać i jak najwięcej czytać. Bez problemu możesz znaleźć teksty, dotyczące interesujących cię tematów. Nieocenioną pomocą służy tu Internet. Wydawane są też specjalne magazyny dla osób uczących się języka angielskiego, np. Anglorama, czy World of English. Dostępne są też książki i słuchania stworzone z myślą o chcących podszlifować swoje umiejętności językowe.  

Następna rzecz to sprawa stresu, który przez wielu uznawany jest za główny czynnik spowalniający lub uniemożliwiający proces uczenia się. Lecz to nie sam stres jest problemem, a raczej nasze do niego podejście. Czasami mobilizuje nas on do działania i sprzyja poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ale tylko wtedy, gdy traktujemy go jako wyzwanie, a nie zagrożenie. To od nas zależy jak zinterpretujemy daną sytuację – ktoś może informację o tym, że matura jest trudnym egzaminem potraktować jako zapowiedź porażki i wtedy poczucie zagrożenia faktycznie może przeszkadzać w uczeniu się; można jednak potraktować tę informację jako sygnał możliwości sprawdzenia się (wyzwanie) i wtedy stres mobilizuje nas do pracy.

Na koniec zapamiętajmy, że nie ma jednej recepty na naukę dla wszystkich. Inaczej uczą się  wzrokowcy, a inaczej słuchowcy. Trzeba wypracować sobie najskuteczniejszą metodę. Najważniejsza jest jednak systematyczność, bez której trudno o wielkie osiągnięcia.
Powodzenia!

JAK SPRAWDZIĆ CO SIĘ UMIE?

Sprawdzanie stanu wiedzy jest naszą powtórką-ekstra. Należy to robić systematycznie, wracając co jakiś czas do części materiału, które już przerobiliśmy.  Przyda nam się do tego kartka z zakresem materiału, na której odznaczamy co zostało zrobione, do czego trzeba wrócić a co jest już „nasze”. Sposobów na szybkie zorientowanie się w poziomie naszej wiedzy jest kilka:

 • Postaraj się znaleźć ćwiczenia do których dołączony jest klucz odpowiedzi. Najpierw samodzielnie wykonaj ćwiczenie a później sprawdź z kluczem. Zwróć uwagę na błędy jakie popełniłeś i zaznacz je koloropisem. Dla wzrokowców to świetny sposób aby ustrzec się tych błędów na egzaminie.
 • wzajemne odpytywanie – dzięki tej metodzie nie tylko sprawdzisz swój stan wiedzy, ale również szybko uzupełnisz ewentualne braki. Możesz wymienić się poglądami, spostrzec błędy, które mogą umknąć przy samodzielnym powtarzaniu itp. To świetna metoda, by naprawdę nauczyć się jakiegoś zagadnienia – jeśli potrafisz przekazać wiedzę drugiej osobie, to znaczy że sam ją masz.
 • Sprawdzaj znajomość zwrotów i słownictwa w codziennym życiu – przecież zadania maturalne na tę właśnie umiejętność kładą największy nacisk! Jeśli stoisz w kolejne na poczcie, wyobraź sobie jak przebiegła by rozmowa po angielsku z panią z okienka, itp.
 • Obejrzyj fragment filmu w angielskiej wersji językowej. Postaraj się zrozumieć jak najwięcej z wypowiedzi aktorów a później włącz napisy i sprawdź ile zrozumiałeś. Tak samo jest z tekstami do czytania. Zdobądź teksty z pytaniami sprawdzającymi zrozumienie i sprawdź ile potrafisz zrozumieć. Słuchaj i czytaj jak najwięcej!
 • Sięgnij do matur z wcześniejszych lat. Przeprowadź w domu „próbną maturę”. Wykonaj zadania w czasie do tego przeznaczonym. Przekonaj się, czy potrafisz rozłożyć zadania w czasie i czy radzisz sobie z ich formą.

Za osobę bardzo dobrze przygotowaną do egzaminu można uznać kogoś kto:

a) W większości opanował słownictwo z piętnastu grup tematycznych, podanych w pkt.1

b) Zna i umie stosować w mowie i piśmie większość ze struktur gramatycznych podanych w pkt. 1;

c)  Zna zasady konstruowania różnych form wypowiedzi:

 • Ustnych: formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania informacji i kończenia rozmowy; zasady prezentacji (rozszerzony)
 • Pisemnych:

poziom podstawowy – ogłoszenia, notatki, ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu prywatnego, prostego lub formalnego;

poziom rozszerzony - opisu, rozprawki, recenzji, rozprawki i opowiadania;

d) Potrafi zrozumieć tekst czytany i tekst ze słuchu o:

 • Poziom podstawowy – niewielkim stopniu trudności i niewielkim zróżnicowaniu struktur leksykalno-gramatycznych;
 • Poziom rozszerzony – dużym stopniu trudności i wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych;

e) Umie stworzyć tekst w postaci wypowiedzi ustnej:

 • Poziom podstawowy – krótkiej, zawierającej elementy opisu, relacjonowania wydarzeń, przedstawiania i uzasadniania własnej opinii i poprawnego stosowania słownictwa i struktur gramatycznych;
 • Poziom rozszerzony – dłuższej, bardziej złożonej, zawierającej ponadto elementy przedstawiania opinii innych osób;

f) Umie stworzyć tekst w postaci wypowiedzi pisemnej:

 • Poziom podstawowy – krótkiej, zawierającej elementy opisu, relacjonowania wydarzeń, przedstawiania i uzasadniania własnej opinii i poprawnego stosowania słownictwa i struktur gramatycznych a także posiada umiejętność wypowiadania się w określonej formie z zachowaniem podanego limitu słów;
 • Poziom rozszerzony – dłuższej, bardziej złożonej, zawierającej ponadto elementy przedstawiania opinii innych osób;

f)  Wykazuje się umiejętnością poprawnego pod względem gramatyczno-leksykalnym reagowania językowego w mowie, tj.;

 • Poziom podstawowy – uczestniczy w prostej rozmowie, podtrzymuje ją i kończy odpowiednio; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień lub pozwoleń; prowadzi prostą negocjację w sytuacjach z życia codziennego;
 • Poziom rozszerzony – uczestniczy w dyskusji (udziela wyjaśnień, argumentuje, wyraża poglądy i broni ich); interpretuje i komentuje przedstawione fakty; podsumowuje dyskusję, wypowiedź;

g) Wykazuje się umiejętnością poprawnego pod względem gramatyczno-leksykalnym reagowania językowego w piśmie, tj.;

 • Poziom podstawowy – pisze prostą wypowiedź, w której wyraża stan emocjonalny, będący reakcją na informacje zawarte w tekście; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień lub pozwoleń;
 • Poziom rozszerzony - pisze wypowiedź bogatą pod względem treści i zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, w której wyraża stan emocjonalny, będący reakcją na informacje zawarte w tekście; uzyskuje, udziela lub odmawia udzielenia informacji, wyjaśnień lub pozwoleń
Powodzenia !!!
 
Napisał: Paweł Pikus
© Edusfera.pl