Wyszukiwarka

Sonda
Czy korzystasz/korzystałeś z korepetycji?
TAK
NIEPoleć nas
E-mail docelowy:

Twój e-mail:

Twój podpis:


Matura 2010. Zmiany zasad
Matura 2010     
Zmiany zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2009/2010 reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 września 2008 r. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2009 r.

Obowiązkowa matematyka

Od 2010 roku egzaminami obowiązkowymi na maturze będą: ustny i i pisemny z języka polskiego, ustny i pisemny z języka nowożytnego, pisemny z matematyki. A dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej ustny i pisemny z języka mniejszości narodowej. Egzaminy obowiązkowe będą zdawane na jednakowym poziomie – poziomie podstawowym.

Czas zdawania egzaminu z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego, czyli na poziomie podstawowym, wydłuża się z 120 do 170 minut. 

Poziom egzaminów z przedmiotów dodatkowych

Każdy absolwent będzie miał prawo do zdawania egzaminu maturalnego z dodatkowych przedmiotów (maksymalnie trzech). Egzaminy te będą przeprowadzane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, wybór poziomu należy do absolwenta, jednak w przypadku wyboru jako przedmiotu dodatkowego – przedmiotu obowiązkowego (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny) istnieje zasada zdawania tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

Zmienia się także zasada przeprowadzania egzaminu w części pisemnej z języka polskiego i języka mniejszości narodowej na poziomie rozszerzonym. Absolwent, który zdaje egzamin z tych przedmiotów na poziomie podstawowym ma wykazać się umiejętnością rozumienia czytanego tekstu. Zatem ponowne sprawdzenie tej umiejętności na poziomie rozszerzonym jest nieuzasadnione – czytamy w rozporządzeniu. Na poziomie rozszerzonym obowiązywać będzie, tak jak na poziomie podstawowym, wypracowanie w związku z tekstem literackim. 

Brak egzaminów dwujęzycznych

Rozporządzenie zapowiada rezygnację MEN (od 2009/2010 roku) z możliwości dwujęzycznego zdawania matury (jako przedmiotów dodatkowych) przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych tych przedmiotów, których nauczanie było dwujęzyczne. Dotąd dotyczyło to przedmiotów: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, części geografii odnoszącej się do geografii ogólnej, części historii odnoszącej się do historii powszechnej. 

Poprawki bez zmian

Utrzymana jest dotychczasowa zasada, w myśl której zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na zdawanym poziomie. Zdający, który przystąpił do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego samego roku, w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

Osoby, które nie zdały do roku szkolnego 2008/2009 włącznie egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów lub przerwały ten egzamin, a także zdały egzamin i chcą podwyższyć wynik z danego przedmiotu mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2008/2009. Ale uwaga! – przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. 

Źródło: Perspektywy.pl